خداداد عزیزی که یکی از بانیان برگزاری این مسابقه است گفت: برای این کار قرار شد همه را جمع کنم. علیرضا منصوریان، کریم باقری، علی دایی گفتند بازی خیریه است بلیط هواپیما نگیر خودمان میاییم. اما دو بازیگر و یک خواننده گفتند یکی ۲ سکه بده تا بیاییم. می خواهم بگویم … که در کار خیر چنین افکار پلیدی در ذهنت پرورش میدهی.


یکی مثل علی دایی به من گفت که حتی پول هتلش را خودش می دهد و وقتی شرطش را پذیرفتم قبول کرد که بیاید چون گفت دوست ندارد برای کار خیر هزینه ای برای کسی ایجاد کنیم . کدام یک از این آقایان یا هر سه آنها با هم به اندازه بند انگشت کوچک دایی اعتبار دارند یا مشهور هستند. البته خوب است خودشان قیمت خودشان را می دانند. آدمی که برای کار خیر چنین درخواستی می کند قیمتش همان یک، یا دو سکه طلاست.