به گزارش سوکا ، تعداد دقیق صندلی‌ها و جایگاه تماشاگران ورزشگاه آزادی ۷۸،۱۱۶ صندلی است. این تعداد به جز دو جایگاه ویژه و CIP است و اگر این دو را هم اضافه کنیم نزدیک به ۸۰ هزار نفر می‌شود. طبق دستور شورای تأمین ۸۰ درصد ورزشگاه بلیت فروشی شده است.