در مطالعه محققان دانشگاه میامی آمریکا ۱۲۹۲ سالمند مبتلا به میگرن با میانگین سنی ۶۸ سال مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه به مدت ۱۱ سال به پایش این افراد پرداخت. از مجموع ۱۲۹۲ نفر، ۱۸۷ نفر مبتلا به میگرن بودند ولی دخانیات مصرف نمی کردند. همچنین ۷۵ نفر نیز میگرن داشته و سیگار می کشیدند. در طی این مطالعه ۱۱ ساله، ۲۹۴ مورد سکته مغزی، حمله قلبی و مرگ روی داد.

این مطالعه توانست ارتباطی بین ابتلا به میگرن با خطر بروز سکته مغزی و یا حمله قلبی بیابد. در این میان، احتمال بروز سکته مغزی برای آن دسته از سالمندان سیگاری مبتلا به میگرن با افزایش سه برابری همراه بود.

این یافته به این معناست که شاید ارتباط معناداری بین میگرن، مصرف دخانیات و سکته مغزی وجود داشته باشد. با این حال برای شناسایی سازوکار دقیق این مساله، به پژوهش های بیشتری نیاز است.(مهر)