به گزارش سوکا از فدراسیون هندبال، براساس ماده سه اساسنامه پیشنهادی سازمان تیم های ملی، این کمیته هفت عضو خواهد داشت که اعضای آن به شرح زیر معرفی شده اند:

۱- رئیس سازمان تیم های ملی: فرامرز خالقی

۲- دبیر سازمان تیم های ملی: مسعود ظهرابی

۳- رئیس و یا دبیر فدراسیون هندبال

۴- رئیس کمیته مربیان و آموزش: اکبر ریاحی

سه نفر از مربیان ممتاز لیک برتر (به انتخاب خودشان)

۵- علیرضا حببیی

۶- ایرج رضایی

۷- حمید صادقی

۸- یک نفر از مربیان مجرب هندبال به پیشنهاد رئیس فدراسیون و ابلاغ رئیس سازمان تیم های ملی: کیوان صادقی

۹- رئیس کمیته فنی: قاسم شعبانپو (به پیشنهاد رئیس سازمان تیمهای ملی و ابلاغ از سوی رئیس فدراسیون هندبال)

اعضای سازمان تیمهای ملی براساس چارت سازمانی متعاقبا معرفی خواهند شد.