به گزارش سرویس ورزشی سوکا ، این مجله لایف استایل تیتر عجیبی را بر روی جلد خود درباره این ستاره منتشر شده است. “در جست و جوی همسر برای کاپیتان معروف” تیتر این مجله برای روی جلد است. معروف مراتب اعتراض خود را نسبت به این تیتر نشان داده است. البته این برای نخستین بار نیست که موضوع تاهل و تجرد ستاره های ورزشی تیتر رسانه ها می شود. صد البته تیتر این مجله بسیار غیرحرفه ای به نظر می رسد و به مطبوعات زرد می خورد.

به هر حال این تیتر با واکنش های زیادی در فضای مجازی روبرو شده است.