به گزارش سوکا ، آغاز لیگ شانزدهم تیتر نخست روزنامه های ورزشی امروز است: