اس ام اس های تیکه دار ۹۲

اس ام اس های تیکه دار 92
قول بده اگر یک روزخیلی اتفاقینگاهمان به هم افتاد،با هم گره اش را کور کنیمباشه!؟
* * *
انـقـضای خــاص بــودنـت بـه پـایـان رسـیـد…دیـگـه بـه تــو فکـر نـمـیـکـنـمگـنـاه اســت!!

چـشم داشتـن بـه مال غـریـبـه ها …


 

* * *
اگه شما لیسانس حال گیری داری… ما فوق تخصص انتقام داریم…!!!!گفتم که در جریان باشی!!* * *
استـغــفا ر مـی کـنـم . . .
از آن دوستـت دارم هایـی که . . . حرامت شد . . .* * *آنــقــدر زیبـــا عاشق او شده ایکـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه خــیـــانــت !

روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . .

یـــادت هــســت لــعــنــتــی ؟؟؟

* * *

نـشـستـه ام…
بـــیـادِ کــودکــی هـــایــم،
دور ِ “غــلـط”هــا،
یـک خــط ِ قرمز مـی کـــشـم !
حتی…
دورِ تــــــــو !

* * *


زمان هایی هست ؛
که تمام عاشقانه ها هم می تواند

خلاصه شود در یک عبارت :

به درک

* * *

سریع ترین نقاشی بود که دیدم

در یک چشم به هم زدن روزگارم را سیاه کردی . . .

* * *

مـن ؛

غــم بـرایخـوردن بسیـار دارم

تـو دیگـر بـرایـم لـقمــه نـگیـــــر …

* * *


اشـتباه من بود
کسی را پاشویه می کردم که

در ” تـب ” دیگری می سوخــت…!

* * *

با یک عالمه فاصله از خودم

انتظار دارم به تو برسم !

از اول هم آرزوهایم محال بودند …

* * *

شــک نکــــن …!

” آینــــده ای ” خواهـــم ساخت که ,

” گذشتــــه ام ” جلویــــش زانــو بزنــــد …!

قـــرار نیـــســــت مــــن هــــم دلِ کس دیـــگری را بســــوزانم …!

برعـــــکــــس کســــی را که وارد زندگیــــم میشــــود ,

آنـــقـــدر خوشبخت می کنــــم کـــــه ,

به هـــر روزی که جــای ” او ” نیـستـی به خودت “لعنـــت ” بفـــرستـی

* * *

درد مـــن،

چشمانـــی بـــود کـــه

بـــه مـــن ” اشـــک ” هدیـــه میـــداد

و بـــه دیگـــران ” چشمـــک ” ……….!

* * *


هی پــــسر ………!!!!!!!!!!
اگه می بینی باهات بازی نمیکنم رو حساب بلد نبودنم نذار!!

اینو بدون که من بازیامو بچگیام کردم

اس ام اس با حال

سایت تفریحی