اس ام اس عاشقانه غمگین درباره سیگار

اس ام اس عاشقانه غمگین درباره سیگار 

وقتی غم به سراغ افراد می‌آید انها هم سراغ سیگار می‌روند و در این

میان فضایی شاعرانه بوجود می‌آید که سوژه اس ام اس های ما شده هست.

 

خیالت تحقق می یابد با کمی تنهایی و پاکتی سیگار نازنینم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
مرد سوپری گفت: سیگار گران شده، پرسید ترک می‌کنی؟

با خودم گفتم: کاش بدانی چقدر گران به پایان رسید تا سیگاری شدم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
عادت ندارم سیگارم را با آتش دیگران روشن کنم عزیز
دلم با آتش دیگران سوخت برایم کافی بود رفیق
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
تلخی این سیگار
شیرین تر از
دروغ های توست
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
این بار سیگار را بکش از طرفی که میسوزد
تا بدانی چه می‌کشم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
خواستم با یکی درد و دل کنم اول ازش پرسیدم سیگار داری؟ گفت:

می خوای بکشی؟ گفتم: نه تو بکش طاقت حرفامو داشته باشی
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
باشی یا نباشی زندگی میگذرد
اگر باشی با تو
اگر نباشی با سیگار
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
ساز دهنی ام زنگ زده
نفسم کوک ندارد
سیگار بدهید
کوک گلوست سیگارم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
خدایا
بارون از تو سیگار از من بیا باهم بریم قدم بزنیم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
یک کام سیگار مهمان من باش
خیالت راحت
بی ضرر هست
بویش هم از برخی آدم نماهای متعفن کمتر هست
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
مردک کم پک بزن به اون سیگار لعنتی به دلیل دوست داشتن خجالت نکش
اونی باید خجالت بکشه، که میدونه دوسش داری، اما دوست داشتن بلد نیست
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
به قیمت سفید شدن موهایم به پایان رسید ولی آموختم که:
ناله ام سکوت باشد
گریه ام لبخند
و تنها همدم, سیگار
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
به سلامتی سیگار که سوخت وصداش در نیومد
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
لعنتی
لای انگشتام رو باید انگشتای تو پر میکردنن سیگار
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
سیگار روشن کردن مانند روشن کردن تلویزیون برای مشاهده

خاطراته، با هر کامی که می گیری فقط کانالشو عوض می کنی
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
کاش خیابان بودم
تو روی تنم قدم می زدی
سیگار می کشیدی
می رفتی امیر افبی
من می ماندم و سیگاری
که طعم لب های تو را چشیده بود
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
دوست ندارم شمع باشم تا تو شادی ها فوتم

کنن دوست دارم سیگار باشم تا رفقا دودم کنن
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
من و سیگار درد مشترکیم …
از هردویمان کسی مفید کام گرفت و بعد زیر پا له کرد درست زمانیکه به آخر رسیدیم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
ما نسلی هستیم
که بچگی برای تنبیه مان
خودکار بین انگشتانمان میگذاشتند
و ما حال
خود برای تنبیه
سیگار بین انگشتان می گذاریم
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
دلم چیزی نمیخواهد
بجز
یک اتاق تاریک
یک نخ سیگار
و خوابی به آرامی یک
مرگ
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
زندگی می‌گفت از هر چیز مقداری باقی می‌ماند
دانه های قهوه در شیشه، چند سیگار در پاکت و کمی درد در آدمی
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
تکلیف گفتنی ها که معلوم هست،
زحمت نگفتنی ها هم افتاد بر گردن سیگار
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
این سیگار که در دست من هست
می سوزد و صدایش در نمی‌آید
درست مانند خود من در دست خاطرات تو
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
باز هم شب شد
هجوم تنهایی با تلنگر خاطره ها
آسمان تاریک و یک ستاره خاموش
بغض کهنه و قدیمی و دود سیگار
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
سلامتی یک نخ سیگار که حداقل میدونم گذشته من با کسی لب نگرفته
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
چه لذتی دارد دعوا کردن باتو
اعصاب خوردیهایش به کنار
به کشیدن یک نخ سیگار در بالکن می ارزد
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
زندگی به من یاد داد در سختی ها مقاوم باشم امیر اف بی
و دوست در سختی ها به من یاد داد که درمانت سیگار هست
@
@
@
@
اس ام اس سیگار
اسمتو رو سیگار نوشتم و برای نخستین بار کشیدم تا بسوزی امیرافبی و فراموشت کنم،

اما نمیدونستم با هر پوک ذره، ذره میری تو نفسم و میشی همه ی کسم