به گزارش سوکا از العالم، بشار اسد در مصاحبه با تلویزیون پرتغال دربارۀ پیش بینی اش از رفتار ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، گفت: «نمی توانیم پیش بینی چندانی داشته باشیم؛ زیرا ادارۀ دولت آمریکا تنها در دست رئیس جمهور نیست، بلکه نیروهای گوناگونی در دولت آمریکا تأثیر گذارند».

اسد با اشاره به اینکه باید رئیس جمهور جدید مسئولیتش را بر عهده به گیرد، آنگاه پس از دو ما عملکردش را بنگریم، گفت: «امیدواریم دولت آمریکا بی طرف و به قوانین بین المللی پایبند باشد. امیدواریم این کشور در امور دیگر کشورها دخالت نکند و از حمایت تروریست ها در سوریه دست بردارد».

رئیس جمهور سوریه فزود: «ما در موضوع قضاوت دربارۀ ترامپ بسیار محتاط هستیم، به ویژه اینکه او قبلا هیچ منصب سیاسی نداشته است. به همین دلیل نمی توانیم چیزی دربارۀ او بگوییم».

با وجود این، اسد تأکید کرد که اگر ترامپ به جنگ تروریسم برود، به شکل طبیعی، به همپیمانی برای سوریه تبدیل می شود، مانند ایران و روسیه و بسیاری کشورهای دیگر که می خواهند تروریسم شکست بخورد.