به گزارش سوکا ؛ تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز پنجشنبه ۷ مرداد به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 7 مرداد

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 7 مرداد

از بازگشت کاپیتان تا شفاف بازی!

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 7 مرداد

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 7 مرداد

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 7 مرداد

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 7 مرداد

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 7 مرداد