ما در بسیاری از اوقات، به فکر هزینه های زندگی مان هستیم. حتما برایتان جالب است بدانید که هزینه زندگی در دیگر نقاط جهان چگونه است.

مدیر کاربران سایت «Movehub» اطلاعات جالبی در مورد هزینه زندگی در کشورهای مختلف جمع آوری کرده و آن ها را در چند داده نمای زیبا و گویا به نمایش گذاشته اند.

در تصویر اول، نگاهی کلی و مقایسه ای نسبت به کل کشورهای جهان خواهیم داشت. در طیف رنگی که در تصویر مشاهده می شود، هر چه به سمت چپ می رویم، عددها زیادتر شده و این نشانگر افزایش هزینه زندگی است.

در واقع، کشورهای با رنگ قهوه ای بیشترین و کشورهای با رنگ آبی، کمترین هزینه زندگی را دارند.(مهر)