به گزارش سوکا ؛اعضای دولت ضمن تحلیل دلایل شکل گیری فقر و میزان آن در طبقات مختلف جامعه، راهکارهایی برای مقابله با این پدیده ارایه دادند.بررسی وضعیت خانوارهای کشور برحسب درآمد ، توصیف نابرابری های موجود میان خانوارها و نابرابری میان مناطق و استان های کشور از محورهای دیگر این گزارش بود.

در این گزارش همچنین راهکارهایی برای مبارزه و جلوگیری از فقر از قبیل تشکیل پایگاه رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات ، هماهنگی در تصمیم گیری و تصمیم سازی ، توانمند سازی اقشار کم در آمد از طریق دسترسی بهتر به بازارهای مالی، کالا و آموزش و تضمین اشتغال آنان ارایه شده است.

افزایش اثربخشی منابع عمومی و توانمند سازی اقشار کم درآمد نیز به عنوان راهبردهای پیشنهادی در گزارش یادشده معرفی شده است.

هیات وزیران در این جلسه برنامه پیشنهادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را برای بررسی از حیث منابع مالی مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع داد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما