براثر واژگونی بنز اسکور در محور بویین زهرا- ساوه راننده خودرو در دم جان باخت