آیین تشت‌گذاری یکی از سنتهای ایرانی است که جمع کثیری از مردم آذربایجان، با این آیین عزاداریهای محرم را آغاز می‌کنند.