به گزارش سوکا ، یوکیو آمانو،‌ در جدیدترین گزارش خود از اجرای برجام با بیان اینکه آژانس از روز اجرای توافق هسته‌ای به راستی‌آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای ایران بر اساس برجام پرداخته است، گفت: آژانس همچنان به راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در تأسیسات هسته‌ای و مکان‌های اعلام شده بیرون از این تأسیسات در ایران که مواد هسته‌ای در آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند طبق توافقنامه پادمان‌ها ادامه می‌دهد.

در این گزارش آمده است ذخایر اورانیوم کمتر غنی شده ایران از ۳۰۰ کیلوگرم که در موافقتنامه هسته ای با ایران نیز بر آن تاکید شده ، فراتر نرفته است.

همچنین آژانس اعلام کرد ذخایر آب سنگین ایران که ۱۱۶ و ۷ دهم متریک تن می باشد کمتر از میزانی است که در موافقتنامه هسته ای تهران با قدرت های جهان تعیین شده است.

گزارش فصلی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در باره ایران منتشر و در اختیار اعضای شورای حکام آژانس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما از وین، این گزارش کوتاه ۵ صفحه ای که دومین گزارش مدیرکل آژانس پس از اجرای برجام محسوب می شود ، مجددا اجرای کامل اقدامات مرتبط هسته ای طبق برجام توسط ایران را تایید کرده است.

براساس روال کار آژانس بین المللی انرژی اتمی ؛ گزارش فصلی مدیرکل آژانس یک هفته تا ده روز قبل از نشست فصلی شورای حکام منتشر و برای مطالعه در اختیار اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار می گیرد.

نشست بعدی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ششم ژوین برگزار می شود.

در بخش جمعبندی این گزارش کوتاه ۵ صفحه ای که دومین گزارش مدیرکل آژانس پس از اجرای برجام محسوب می شود؛ آمده است : از زمان اجرای برجام ، آژانس بر نحوه اجرای توافقنامه نظارت دارد و مدیرکل به ارایه گزارش در این ارتباط ادامه خواهد داد.