به گزارش سوکا، این مجموعه دربرگیرنده اشعاری در قالب نو است و انتشارات پویانما آن را روانه بازار کتاب کرده است.

طراحی و گرافیک جلد کتاب بر عهده آرش تجریشی بوده که با رنگ غالب سبز به حال و هوای کتاب هم نزدیک است، در شعرهای این مجموعه درونمایه طبیعت گرایی و همچنین رویکرد توصیفی نمود بیشتری دارد.

با هم نمونه ای از اشعار ترکاشوند را می خوانیم.

کرشمه بهار

هزار شکوفه می ریزد

و از سخاوت دستان تو

هزاران بهار جان می گیرد

چشمان تو خاک حاصلخیز شمال است

هزار بذر تهی زِ هستی را

سبز می کند

می رویاند

پاییز تنها یک بهانه بود

چشمان خیس آسمان

به قلب زمین رسید

آن که میرود شاید

بهانه ای برای ماندن ندارد

یا شاید می رود

تا در قلبی

یا در خاطری

ماندنی ترین باشد

عاشقانه هایم باران می شوند

و می بارند

تو خوابی

و بی گمان

سیلی عظیم

در راه است

تو بر من چشم می بندی

و من بر زندگی چشم

آه که هر دو می بازیم

به چشم بر هم زدنی