آثار و اکتشافات زکریا رازی

ابوبکر محمد بن زکریایرازی فیلسوف وعالم طبیعی و شیمی دان وپزشک بزرگ ایران عالم اسلامی و ملقب به جالینوس المسلمین از مفاخر و مشاهیر جهان ویکی از نوابع روزگار قدیم است

کشف های بسیار به رازی نسبت داده می شود از جمله:

* رازی کاشف الکل است.

* از تأثیر محیط قلیایی بر کانه پیلیت، اسید سولفوریک فراهم کرد و با داشتن اسید سولفوریک بدست آوردن دیگر اسیدها آسان بود

* از تأثیر آب آهک بر نوشادور (کلرید آمونیوم)، اسید کلریدریک بدست آورد.

* با اثر دادن سرکه با مس، استات مس یا زنگار تهیه کرد که با آن ها را زخم را شستشو می دادند

* از سوزاندن زرنیخ، اکسید آرسنیک یا مرگ موش فراهم کرد

* برای نخستین بار از نارنج اسید سیتریک تهیه کرد.

* او نخستین پزشکی است که داروهای سمی آلکالوئیدی ساخت و از آن ها برای درمان بیمارانش بهره گرفت.

آثار رازی:

در مورد آثار رازی در لغت نامهٔ دهخدا آمده است: «ابن الندیم در کتاب «الفهرست» خود تعداد آثار رازی را یک صد و شصت و هفت و ابوریحان بیرونی در کتاب «فهرست کتب رازی» یک صد و هشتاد و چهار دانسته اند.

کتاب های رازی برحسب فهرست بیرونی بدین ترتیب تقسیم موضوعی می شود:

۵۶ کتاب در طب

 ۳۳ کتاب در طبیعیات

 ۷ کتاب در منطق

 ۱۰ کتاب در ریاضیات و نجوم

 ۷ کتاب در تفسیر و تلخیص و اختصار کتب فلسفی یا طبی دیگران

۱۷ کتاب در علوم فلسفی و تخمینی

 ۶ کتاب در در مافوق الطبیعه

 ۱۴ کتاب در الهیات

 ۲۲ کتاب در کیمیا

 ۲ کتاب در کفریات

 ۱۰ کتاب در فنون مختلف که جمعا بالغ بر یک صد و هشتاد و چهار مجلد می شود و ابن اصیبعه در عیون الانباء فی طبقات الاطباء دویست و سی و هشت کتاب از برای رازی برمی شمارد.

زندگی محمد بن زکریا رازی و کشف الکل