بررسی عارضه انسداد روده کودکان در «به خانه برمی گردیم»

برنامه «به خانه بر می گردیم» سه شنبه ۱۷ مرداد در بخش پزشکی به موضوع انسداد روده در کودکان می پردازد.